سرفصل دوره كارگاهي  MS Project 2016

سرفصل دوره كارگاهي Primavera P6

 

سرفصل دوره كارگاهي انجام دو پروژه واقعي با نرم افزارهاي

Primavera P6 & MS Project 2016

 

1 – تهيه دو نوع برنامه زمانبندي اوليه پروژه Master Schedule  با توجه به زودترين و ديرترين زمان شروع و پايان فعاليتها و براساس Milestone Schedule  و WBS و COST و CBS و Activity Code و تهيه مسير بحراني و شناوري با توجه به موضوع و شرح قرارداد با رعايت موارد زماني مندرج در پيمان كه شامل اطلاعات ذيل خواهد بود :

Planned Value – Early Bar

Planned Value – Late Bar

Planned Value – WBS – Early Bar

Planned Value – WBS – Late Bar

Planned Value – Outline Code – Early Bar

Planned Value – Outline Code – Late Bar

Planned Value – Activity Code – Early Bar

Planned Value – Activity Code – Late Bar

 

2 – تهيه برنامه زمانبندي Update پروژه شامل پيش بيني تعيين فعاليتهايي كه در گزارشات بعد اجرايي خواهند بود Spotlight و اعلام جبهه هاي كاري اين فعاليتها به مدير پروژه جهت تعيين و تخصيص منابع و تعيين پيش بيني درصد پيشرفت زماني و وزني فعاليتها در سطوح مختلف پروژه براساس :  

 

Planned Value Update % PC – WBS – Early Bar

Planned Value Update % PC – WBS – Late Bar

Planned Value Update % PC – Outline Code – Early Bar

Planned Value Update % PC – Outline Code – Late Bar

Planned Value Update % PC – Activity Code – Early Bar

Planned Value Update % PC – Activity Code – Late Bar

Planned Value Update %WF – WBS – Early Bar

Planned Value Update %WF – WBS – Late Bar

Planned Value Update %WF – Outline Code – Early Bar

Planned Value Update %WF – Outline Code – Late Bar

 Planned Value Update %WF – Activity Code – Early Bar

Planned Value Update %WF – Activity Code – Late Bar

S_ Curve – Planned Value Update % PC – WBS – Early Bar

S_ Curve – Planned Value Update % PC – WBS – Late Bar

S_ Curve – Planned Value Update % PC – WBS – Early Bar

S_ Curve – Planned Value Update % PC – WBS – Late Bar

S_ Curve – Planned Value Update % PC – Outline Code – Early Bar

S_ Curve – Planned Value Update % PC – Outline Code – Late Bar

S_ Curve – Planned Value Update % PC – Activity Code – Early Bar

S_ Curve – Planned Value Update % PC – Activity Code – Late Bar

S_ Curve – Planned Value Update %WF – WBS – Early Bar

S_ Curve – Planned Value Update %WF – WBS – Late Bar

S_ Curve – Planned Value Update %WF – Outline Code – Early Bar

S_ Curve – Planned Value Update %WF – Outline Code – Late Bar

S_ Curve – Planned Value Update %WF – Activity Code – Early Bar

S_ Curve – Planned Value Update %WF – Activity Code – Late Bar

 

3 – تهيه برنامه زمانبندي و گزارشات پيشرفت جامع پروژه ( ماهيانه ، هفتگي و مديريتي ) براي فاز  Actual پروژه ، شامل تهيه برنامه مقايسه اي برنامه Base Line با Actual و ثبت تاريخ شروع و پايان واقعي فعاليتها و تعيين انحراف معيار زماني شروع و پايان فعاليتها و تعيين درصد پيشرفت زماني و وزني واقعي فعاليتها در سطوح مختلف پروژه و تعيين انحراف معيار آنها با اهداف اوليه پروژه براساس :

Actual – Earned Value % PC – WBS – Early Bar

Actual – Earned Value % PC – Outline Code – Early Bar

Actual – Earned Value % PC – Activity Code – Early Bar

– Early Bar Actual – Earned Value %WF – WBS

– Early Bar Actual – Earned Value %WF – Outline Code

– Early Bar Actual – Earned Value %WF – Activity Code

S_ Curve – Earned Value Actual %WF – WBS – Early Bar

S_ Curve – Earned Value Actual %WF – Outline Code – Early Bar

S_ Curve – Earned Value Actual %WF – Activity Code – Early Bar

S_ Curve – Earned Value Actual % PC – WBS – Early Bar

S_ Curve – Earned Value Actual % PC – Outline Code – Early Bar

S_ Curve – Earned Value Actual % PC – Activity Code – Early Bar

 

4 – تهيه برنامه زمانبندي Update Actual – Current Estimates پروژه شامل تعيين پيش بيني درصد پيشرفت زماني و وزني فعاليتها در سطوح مختلف پروژه از زمان گزارش گيري فاز Actual تا انتهاي پروژه براساس:

Update Actual – Current Estimates % PC – WBS – Early Bar

Update Actual – Current Estimates % PC – Outline Code – Early Bar

Update Actual – Current Estimates % PC – Activity Code – Early Bar

Update Actual – Current Estimates % WF – WBS – Early Bar

Update Actual – Current Estimates % WF – Outline Code – Early Bar

Update Actual – Current Estimates % WF – Activity Code – Early Bar

S_ Curve – Update Actual % PC – WBS – Early Bar

S_ Curve – Update Actual % PC – Outline Code – Early Bar

S_ Curve – Update Actual % PC – Activity Code – Early Bar

S_ Curve – Update Actual %WF – WBS – Early Bar

S_ Curve – Update Actual %WF – Outline Code – Early Bar

S_ Curve – Update Actual %WF – Activity Code – Early Bar